نگاه تخصصی به مدیریت شهری

By |2019-10-08T07:58:44+00:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Buildings, Construction, News|

نگاه تخصصی به مدیریت شهری تهران باید از مدیریت سنتی وارد مدیریت مدرن بشود خطرات زیادی آینده تهران را را تهدید میکند چه بسا به علت اینکه تهران پایتخت سیاسی کشور هم است، این خطرات دامن گیر امنیت کشور هم بشود پس باید هرچه زودتر مدیریت شهر تهران به سمت مدرن شدن برود. راهکارهایی که